Plný název analytu

MUTACE METHYLENTETRAHYDROFOLÁT REDUKTÁZY – C677T a A1298C (krev)

Název metody pro nálezy

1.    Mutace MTHFR C677T

2.    Mutace MTHFR A1298C

Synonymum názvu analytu

 

Analytický princip stanovení

1.  PCR (polymerázová řetězová reakce) prokazující mutaci C677T (A223V), tj.substituci C na T v nukleotidové pozici 677 se záměnou alaninu na valin v kodonu 223 (pozice aminokyseliny) a mutaci A1298Ctj.substituci A na C v nukleotidové pozici 1298 – RFLP, gel, EB

2.  RT-PCR – RotorGene 3000

Jednotky

Kvalitativní průkaz (přítomna x nepřítomna)

Vyšetřovaný biologický materiál

Plná krev

·       odebírá se

Nesrážlivá krev s EDTA (jako na krevní obraz)

·       druh odběru

Žilní odběr

·       odebírané množství (ml)

3 ml

·       manipulace s materiálem

Po odběru lze uchovávat krev v lednici při 2-80C po dobu 3 dnů, pak je vhodné ji zmrazit na -200C.

·       poznámka

Odběr nevyžaduje žádnou speciální přípravu pacienta.

Před vyšetřením je nutné získat informovaný souhlas pacienta s provedením vyšetření !!!

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Kvalitativní průkaz

Poznámka

F+M

0

R

99

R

přítomna

nepřítomna

Homozygotní nebo heterozygotní forma

 

Indikační oblast

1.     U všech těhotných (Guidelines 6.konsenzu ACCP Konference o antitrombotické léčbě z r.2000):

§   které před graviditou prodělaly žilní trombózu,

§   opakovaně potrácely

§   při preeklampsii

2.     Ženy užívající perorální antikoncepci s anamnézou žilní trombózy.

3.     Před velkými operačními zákroky (traumatologie, náhrady kyčelních kloubů, břišní chirurgie) spojenými se zvýšeným rizikem pooperačních tromboembolických komplikací zvláště u pacientů s pozitivní anamnézou TEN.

4.     Pacienti s poruchou koagulace ve smyslu trombofilie a pacienti se změnami hladin proteinu S a C.

5.     U pacientů s prokázanou mutací jiných trombofilních faktorů (F.V.Leiden, protrombin aj.).

6.     Genealogické vyšetření u pacientů s již prokázanou mutací MTHFR.

 

Aktuální doporučení Společnosti lékařské genetiky – 10.10.2014

(http://www.slg.cz/2014/testovani-polymorfismu-mthfr)

Polymorfismy genu MTHFR by neměly být rutinně vyšetřovány u trombofilních stavů.

 

Molekulární genetika

§  MTHFR katalyzuje redukci 5, 10-metylentetrahydrofolátu na 5-metyltetrahydrofolát. Bylo zjištěno, že termolabilní forma tohoto enzymu souvisí s žilní i arteriální trombózou.

§  Molekulárním základem této varianty je mutace C677T. U pacientů s mutací C677T, v homozygotní formě, byla pozorována redukce aktivity MTHFR o 70% a dvakrát vyšší koncentrace homocysteinu v plazmě v porovnání normální populací bez mutace. Existuje několik desítek publikací diskutující vliv C677T a A1298C na vznik žilní i arteriální trombózy a na koronární chorobu.

§  U C677T homozygotů a C667T/A1298C compound heterozygotů bylo pozorováno zvýšené riziko vzniku rozštěpu neurální trubice (NTDs – neural tube defects).

§  Předpokládá se určitá souvislost mezi výskytem mutace C677T a některými nádorovými onemocněními (prsu, vaječníku).

 

Charakteristika použité metodiky PCR

1)     Průkaz mutace C677T (A223V), tj.substituce C na T v nukleotidové pozici 677 se záměnou alaninu na valin v kodonu 223 (pozice aminokyseliny) – RFLP nebo RT-PCR.

2)     Průkaz mutace A1298C, tj.substituce A na C v nukleotidové pozici 1298 – RFLP nebo RT-PCR.

 

Literatura

§ www.slg.cz

§ Firemní literatura