Plný název analytu

:

PRIMIDON (sérum)

Název metody pro nálezy

:

S-Primidon

Generický název

:

Primidonum

Speciality (registrované)

:

LEPSIRAL, MAJSOLIN, DRESERTAN, LISKANTIN, MYSOLINE

Analytický princip stanovení

:

Fluorescenční imunoanalýza (Abbott)

Jednotky

:

umol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

Neodebírat do zkumavek se separačním gelem - možnost vyvázání analytu.

·       poznámka

:

Odběr před následující dávkou, dobu a množství poslední aplikované dávky poznamenejte na žádanku.

Dostupnost vyšetření

:

1x týdně (v indikovaných případech statim dle domluvy)

Terapeutické rozmezí (TR)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní TR

Horní TR

Poznámka

F+M

0

 

99

R

23

55

Přepočet : mg/l x 4.58 = umol/l

Farmakologie - antiepileptikum

Toxicita - při hladinách nad 60 - 69 umol/l

Typické jsou zmatenost, nystagmus, ataxie, častěji u nemocných s poruchou ledvin. K toxicitě přispívá akumulace fenobarbitalu nad 215 umol/l (50 mg/l).

Minimální letální dávka se odhaduje na 5 g, popsány jsou případy přežití po dávkách 25 - 30 g.

Farmakokinetika

Absorpce - rychle se absorbuje po podání p.o., rychle se metabolizuje především v játrech na phenyletylmalonamid (PEMA), který má slabý antikonvulzivní účinek, a mnohem pomaleji na výrazně účinný fenobarbital. Steady-state je dosažen asi po 48 hodinách. Tvorba fenobarbitalu je stimulována fenytoinem. Poločas fenobarbitalu je delší (3-4 dny) než poločas primidonu (6-12 hodin), takže u nemocných léčených primidonem může docházet k toxické akumulaci fenobarbitalu.

Eliminace - při dlouhodobé léčbě se vylučuje močí kolem 92% denní dávky, z toho je 15-65% (průměrně 42%) v nezměněné formě, 16-65% (průměrně 45%) jako PEMA a 1-8% (průměrně 5%) jako fenobarbital a jeho hydroxylované metabolity a konjugáty. Vzhledem k úzkým terapeutickým rozmezím primidonu a interindividuální variabilitě metabolismu je důležité měření jak primidonu, tak fenobarbitalu v séru. Na počátku léčby trvá několik dní než se objeví fenobarbital v plazmě, během chronického podávání se může kumulovat spolu s PEMA.

Poločas eliminace : 6-12 hodin (Abbott), 3-20 hodin (průměrně 10) (Clarke), (fenobarbital: Clarke 20 - 150 hodin, 3-4 dny)

Distribuční objem : u dětí po dávce p.o. kolem 0.6 l/kg