Plný název analytu

trombocyty (plná krev)

Název metody pro nálezy

B-Trombocyty (přístroj nebo mikroskop)

Synonymum názvu analytu

Destičky

Analytický princip stanovení

Přístroj nebo mikroskopické počítání v krevním nátěru

Jednotky

10ˆ9/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Plná krev

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Nesrážlivá venózní krev s EDTA

·       odebírané množství (ml)

Podle množství EDTA s dodržením objemu krve dle výrobce

·       manipulace s materiálem

§  Ihned po odběru dobře promíchat EDTA s krví – prevence mikrotrombů.

§  Test provést optimálně do 5 hodin po odběru.

§  Transport a uchování vzorků při teplotě 15-25 0C - ne do chladničky !!!

§  Vzorky nevystavovat třepání a změnám teplot !!!

 

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F

0

D

5

R

230

550

§  Pecka M.: Přehled laboratorní hematologie IV., Galén, Praha, 2000

§  Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Praha, 2002

§  Penka M. et al.: Hematologie I, Grada Publishing, Praha 2001

§  www.hematology.cz

 

Poznámka:

Po značném fyzickém vypětí může počet destiček stoupnout až 2x normálního počtu.

 

V případě počtu trombocytů z přístroje pod 100 x 10ˆ9/l je dle uvážení doplněná kontrola počtu trombocytů mikroskopickým hodnocením k  vyloučení tvorby shluků destiček (pseudotrombocytopenie.)

F

5

R

10

R

180

490

F

10

R

15

R

150

440

F

15

R

40

R

170

390

F

40

R

99

R

150

410

M

0

D

5

R

220

500

M

5

R

10

R

180

520

M

10

R

15

R

160

410

M

15

R

40

R

130

350

M

40

R

99

R

140

370

 

Krevní destičky (trombocyty) představují jeden ze systémů krevního srážení (hemostázy).

Ø  Jejich základní funkce spočívá v zástavě krvácení v procesu výstavby primární cévní zátky.

Ø  Neméně důležitý je však jejich podíl na obnově vnitřního povrchu cévní stěny při jeho narušení buď fyziologicky probíhajícím odlučováním endotelia nebo při jeho poškození poraněním či sklerotickým procesem.

Ø  Destičky jsou také nadány schopností fagocytózy, schopnosti přenosu látek a díky svým povrchovým receptorům se účastní i v procesech jiných reaktivních systémů.


Poruchy primární hemostázy

1.     kvalitativní

1.1.   vrozené

1.2.   získané

2.     kvantitativní

2.1.   trombocytóza

2.2.   trombocytopenie

2.2.1.  vrozené

2.2.2.  získané

§  imunitní

§  neimunitní

Þ       centrální

Þ       periférní

 

Imunitně nepodmíněné trombocytopenie

§  pseudotrombocytopenie – laboratorní fenomén in vitro – zvýšené shlukování trombocytů (vlivem imunoglobulinů, kontakt se sklem zkumavky, u někoho EDTA apod.)

§  trombocytopenie z nedostatečné tvorby

Ø  cyklická trombocytopenie – hormonální podklad

Ø  megakaryocytární hypoplázie

Ø  aplastická anémie

Ø  alkoholismus – vitaminová deprivace a toxický účinek alkoholu na dřeň

Ø  léky – thiazidy, estrogeny

§  trombocytopenie ze zvýšeného obratu a zániku destiček na periferii

Ø  trombotická tromcytopenická purpura (M.Moschcowitz) – vyskytuje se v každém věku (medián 35 let), převažuje postižení žen 2:3

Ø  hemolyticko-uremický syndrom (HUS-M.Gasser) – hemolytická anémie + trombocytopenie + selhání ledvin

§  infekčního původu – E.Coli, Shigella dysenteriae, Citrobacter, Str.pneumoniae, HIV

§  neinfekčního původu – idiopatický, polékový (cyclosporin A, orální kontracepce, chinin), systémové choroby pojiva (SLE), gravidita, nádorové bujení, potransplantační, vrozený (AD a AR, defekt kobalaminu nebo prostacyklinu, abnormality komplementu)

 

Trombocytopenie a další stav

Ø  abusus alkoholu

Ø  polékové

Ø  extrakorporální cirkulace

Ø  hemolýza

Ø  krvácení

Ø  hypotermie

Ø  infekce

Ø  infiltrace kostní dřeně nádorovými buňkami

Ø  myelosuprese

Ø  paroxysmální noční hemoglobinurie

Ø  těžký deficit železa

Ø  splenomegalie

Ø  konzumpční koagulopatie

Ø  hypovitaminózy

 

Imunitně podmíněné trombocytopenie

§  idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) – akutní a chronická forma

§  idiopatická trombocytopenická purpura v těhotenství

§  Evansův syndrom

§  izoimunitní neonatální trombocytopenie

§  potransfúzní purpura – objevuje se asi za týden po aplikaci krve s hodnotami pod 10x109/l, zřídka je provázena fatálním krvácením, upravuje se do 1-5 týdnů.


 

§  medikamentózně indukované trombocytopenie – vznikají zhruba za týden až 10 dní při kontinuálním podání, při nárazovém podání za několik hodin či dnů – např.acetaminofenon, amiodaron, ampicilin, aspirin, carbamazepin, cefalosporiny, chlorothiazid, cimetidin, digoxin, furosemid, gentamicin, heparin, PAS, PNC, fenylbutazon, ranitidin, valproát aj.

§  heparinem indukované trombocytopenie (HIT) – u 1-30 % heparinizovaných osob

§  imunotrombocytopenie a další onemocnění:

Ø  autoimunopatie

Ø  lymfoproliferativní onemocnění

Ø  infekce

Ø  „graft versus host disease“

Ø  HIV

Ø  SLE

Ø  antifosfolipidový syndrom

 

Hereditární (vrozené) nemoci s trombocytopenií

§  Fanconiho syndrom - autozomálně recesivní choroba se současnou anémií, leukopenií, poruchou růstu, kožními pigmentacemi a neurologickou symptomatologií

§  familiární amegakaryocytová trombocytopenie s aplázií vřetenní kosti

§  Wiskottův-Aldrichův syndrom – recesivní dědičnost X-vázaná s mikrotrombocytární trombocytopenií a poruchou humurální imunity

§  Mayova-Hegglinova anomálie s megakaryocytární trombocytopenií, většinou bez krvácivé diatézy

§  Bernardův-Soulierův syndrom s megakaryocytární trombocytopenií a současnou krvácivou diatézou

§  von Willebrandův syndrom