Plný název analytu

:

ALELA  HLA-B27 (krev)

Název metody pro nálezy

:

B-HLA-B27

Synonymum názvu analytu

:

Haplotyp č. 27 genu HLA-B

Analytický princip stanovení

:

PCR (polymerázová řetězová reakce) prokazující přítomnost alely HLA-B27

Jednotky

:

Kvalitativní průkaz (přítomna x nepřítomna)

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Plná krev

·       odebírá se

:

Nesrážlivá krev s EDTA (jako na krevní obraz)

·       druh odběru

:

Žilní odběr

·       odebírané množství (ml)

:

5 ml

·       manipulace s materiálem

:

Po odběru uchovávat krev v lednici při 2-80C po dobu 3 dnů, pak je vhodné ji zmrazit na -200C.

·       poznámka

:

Pacient při odběru krve nemusí být nalačno.

Před vyšetřením je vhodné získat informovaný souhlas pacienta s provedením vyšetření !!!

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní (do 1 týdne)

Referenční hodnoty (RH) (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Kvalitativní průkaz

Poznámka

F+M

0

R

99

R

přítomnost

nepřítomnost

Nepřítomnost = wild type

 

Molekulární genetika

Gen                                         HLA-B27

Lokalizace genu                     6p21.33

Fenotyp                                  106300 (podle Mendelian Inheritance in Man - http://omim.org)

 

Indikační oblast

1.       Ankylozující spondylitis (AS, Bechtěrevova nemoc)

2.       Reiterův syndrom

 

Pozitivita či negativita haplotypu HLA-B27 u pacientů se susp. diagnózou AS (Gran and Husby-1995)

1.       Větší než 50% pravděpodobnost spondyloartropatie na základě klinické symptomatologie – přítomnost HLA-B27 výrazně zvyšuje diagnózu AS.

2.       Pacienti s bolestmi zad a ztuhlostí páteře – nepřítomnost HLA-B27 výrazně vylučuje diagnózu AS.

3.       Pacienti s bolestmi zad a ztuhlostí páteře + současná absence psoriázy nebo zánětlivých onemocnění střev – nepřítomnost HLA-B27 prakticky vylučuje diagnózu AS.

4.       Děti s vyvinutým zánětlivým onemocněním střev – přítomnost HLA-B27 zvyšuje riziko vzniku seronegativní spondylartropatie.

 

Bechtěrevova nemoc (ankylozující spondylitida, morbus Bechterevi)

Chronické zánětlivé revmatické onemocnění postihující až 1 % populace charakterizované klinicky chronickými bolestmi v dolních zádech a později i celé páteři, jehož podkladem je zánět sakroiliakálních kloubů a dlouhých páteřních ligament (spondylitida). Rozlišujeme formu axiální (pouze postižení páteře), formu rhizomelickou (současné postižení kořenových kloubů) a formu periferní (současně periferní artritida nejčastěji ve formě asymetrické oligoartritidy). 2-3x častěji postihuje muže než ženy; první příznaky se většinou objeví mezi 18. a 30. rokem života.

 

Patogeneza

§         Není zcela objasněna. Z genetických a rodinných studií vyplývá výrazná úloha antigenu HLA B27, ale i některých dalších genů. HLA antigeny jsou molekuly na povrchu buněk, podle kterých imunitní systém rozeznává vlastní buňky od cizích. Antigen HLA-B27 se vyskytuje přibližně u 7 % obyvatel České republiky. U bechtěreviků jej lze prokázat až v 90 % případů. U osob s antigenem HLA-B27 je pravděpodobnost onemocnění až 300krát vyšší oproti osobám, které tento antigen nevlastní.

§         Přítomnost antigenu HLA-B27 však ještě neznamená, že bude jedinec Bechtěrevovou nemocí postiženi, jedná se pouze o zvýšené riziko.

§         Rubin et al (1992, 1994) ve studii 15 rodin postižených AS prokázal přítomnost alely HLA-B27 u 13 z 15 postižených žen a u 46 ze 49 postižených mužů v provnání s jejím výskytem u 22 ze 43 nepostižených žen a u 16 ze 40 nepostižených mužů. Riziko postižení AS pro homozygotně postižené jedince bylo stanoveno na 99,5 %, pro heterozygotně postižené na 43 %, sporadický výskyt alaly B27 na 0,1 %.

 

Diagnostika

Zobrazovací metody – RTG, MR, CT

Laboratorní vyšetření

§         Nejdůležitějším vyšetřením jsou reaktanty akutní fáze, většinou zvýšené, ale mohou být i normální.

§         Pro hodnocení aktivity AS se zdá být lepším ukazatelem CRP než sedimentace erytrocytů.

§         U aktivních případů se vyskytuje i mírná normocytární a normochromní anémie.

§         V selektované skupině osob s AS je HLA-B27 exprimován ve více než  90% případů. V indoevropské populaci se vyskytuje u cca 8% jedinců, avšak pouze u malého počtu z nich (cca 3%) dojde k rozvoji některé formy této choroby a proto se testování HLA-B27 využívá především k vyloučení diagnózy AS. Riziko postižení některou z forem tohoto onemocnění se 3x zvyšuje v případech, kdy chorobou trpí přímý příbuzný s HLA-B27 pozitivitou.

§         Vyšetření synoviálního výpotku je typicky zánětlivé, tzn. více než 2000 buněk ve výpotku.

§         Periodicky je také nutné u AS vyšetřovat moč k vyloučení proteinurie a možné amyloidózy.

 

Klinický obraz

axiální

Soubor:Morbus Bechterew.jpgperiferní

mimokloubní

 

Průběh onemocnění

Liší se u každého pacienta. U někoho může nemoc postupovat rychle a záhy ho invalidizovat, zatímco v jiném případě se může nástup závažných projevů oddálit až do pozdního věku. Přesto je v průběhu choroby možné vysledovat několik společných znaků:

§         Nemoc se objevuje většinou postupně v nepravidelných intervalech. První bolesti pocítíte zpravidla v dolní části zad, v tzv. sakroiliakálním skloubení, tj. kloubu mezi křížovou kostí a pánví. Bolesti trápí pacienty nejvíce v noci, po dlouhé jízdě autem, delším sezení v kině nebo na koncertě. Někdy je nemoc i vzbudí, přinutí vstát a ulevit si lehkým rozcvičením páteře.

§         Nemoc probíhá dlouhodobě – tj. nejméně 3 měsíce, zpravidla však i několik let. Zánětlivé postižení meziobratlových plotének a dalších struktur páteře vede k postupnému tuhnutí, někdy až k ankylóze páteře (nepohyblivému srůstu v důsledku tvorby syndezmofytů – kostěných můstků mezi obratli – a vzniku tzv. bambusové páteře). K té může dojít již za 14 let od začátku onemocnění.

 

Terapie

Cílem je potlačení zánětlivé aktivity a imunitního systému, který reaguje proti tkáním vlastního těla (autoimunitní reakce) - nesteroidní antirevmatika, imunosupresiva, kortikoidy, biologická léčba.

 

Prognóza

Onemocnění není při dnešních léčebných možnostech zcela vyléčitelná a podávané léky se zaměřují na zmírnění příznaků a zpomalení progrese onemocnění. Onemocnění má závažnější průběh u mužů nositelů HLA B27 s výskytem v mladším věku.

 

Poznámka

Přítomnost antigenu HLA-B27 je primárně stanovována imunologicky. Molekulárně genetická detekce přítomnosti alely HLA-B27 je indikována především u pacientů s nejednoznačným výsledkem průtokové cytometrie (výsledek je označen jako reaktivní nikoliv pozitivní). K tomuto dochází v případě zkřížené reakce monoklonálních protilátek s dalším přítomným antigenem HLA-B7.

 

Literatura

1.       http://omim.org/entry/106300?search=106300&highlight=106300

2.       http://cs.wikipedia.org/wiki/Becht%C4%9Brevova_nemoc

3.       http://www.medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&categId=28&cname=Revmatologie&termId=154&tname=Ankylozuj%C3%ADc%C3%AD+spondylitida&h=empty#jump