A-01 Předmluva

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

Laboratoř Klatovy, Nádražní, provozovaná od 1.6.2018 společností NL – BioLAB s.r.o. ze skupiny NEXTCLINICS Czech a.s. jako nestátní zdravotnické zařízení, začala svojí činnost již v listopadu 1992 jako BioLab s.r.o.

 

Celou tu dobu jsou postupně zaváděny nové laboratorní metody v jednotlivých oborech laboratorní medicíny – v klinické biochemii, hematologii, imunochemii, sérologii, mikrobiologii a molekulární biologii, které vám nyní umožňují zpřesňovat diferenciálně diagnostické postupy. To bylo umožněno na jedné straně postupnou automatizací a modernizací laboratorního provozu, na druhé straně snahou o racionalizaci a ekonomizaci laboratorních postupů s cílem zajistit a udržet co nejvyšší kvalitu vydávaných výsledků v klinicky relevantním časovém intervalu.

 

Nezbytnou podmínkou takto náročného cíle je samozřejmě vysoce erudovaný lékařský, vysokoškolský a středně zdravotnický kolektiv našich zaměstnanců.

 

Naše dlouhodobá snaha o dosažení co nejvyšší míry kvality naší práce byla završena v červnu 2006, kdy jsme splnili náročné požadavky mezinárodní normy pro klinické laboratoře ISO ČSN EN 15189 a obdrželi mezinárodně uznávané a platné Osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci.

 

V roce 2007 jsme úspěšně absolvovali pravidelnou dozorovou návštěvu ČIA a současně rozšířili akreditaci i na mikrobiologické metody.

 

Do dalších let jsme si předsevzali nejenom dosaženou úroveň udržet, ale pokusit se jí ještě dále zvyšovat. Výsledkem byla úspěšná reakreditace v roce 2009 s platností Osvědčení o akreditaci do května roku 2014.

 

V dubnu 2014 jsme úspěšné obhájili akreditační požadavky na další pětiletý cyklus podle nově vydané verze ISO ČSN EN 15189:2013 s platností do roku 2019.

 

V září 2015 proběhla úspěšně pravidelná dozorová návštěva ČIA.

 

V listopadu 2016 proběhla úspěšně pravidelná dozorová návštěva ČIA.

 

V listopadu 2017 proběhla úspěšně kontrolní návštěva SÚKL s následným udělením Osvědčení pro laboratorní vyšetřování dárců buněk a tkání.

 

V lednu 2018 proběhla úspěšně pravidelná dozorová návštěva ČIA.

 

Jedním z nejdůležitějších předpokladů dobré spolupráce mezi laboratoří a lékaři indikujícími laboratorní vyšetření je co nejlepší oboustranná komunikace v celém procesu, který představuje indikace vyšetření - odběr biologického materiálu - jeho transport a příjem v laboratoři - analytické zpracování - a konečně předání výsledku (s případnou konzultací) v co nejkratší době zpět lékaři.

 

Protože základem dobré vzájemné komunikace je především co nejširší informovanost všech partnerů, rozhodli jsme se pro vás připravit tuto Laboratorní příručku. Jejím cílem je vám podat ucelený přehled laboratorních vyšetření prováděných nebo jinak zajišťovaných naší laboratoří.

 

Doufáme, že vám tento přehled bude nápomocen ve vaší denní práci a v konečném efektu bude prospěchem především pro vaše pacienty. Jeho předností je systém uspořádání, který umožňuje kontinuální obnovení již existujících textů nebo zařazení nových tak, jak budou zaváděny do našeho repertoáru.

 

Naše laboratoř se také v červenci 2016 stala s cílem dalšího zkvalitnění našich služeb členem skupiny Next Laboratories a.s. (www.nextlab.cz), která je součástí NL-Holdingu (www.nl-holding.com). NL holding kromě laboratorních služeb poskytuje ve svých postupně se rozvíjejících zařízeních zdravotní služby v oblasti IVF včetně komplexní péče o zdraví žen, ambulantní služby především v oblasti pneumologie a alergologie a další. Kromě České republiky jsou tyto aktivity postupně realizovány i ve Spolkové republice Německo.

 

1.6.2018 se laboratoř sloučila fúzí do nového subjektu NL – BioLAB s.r.o. patřící do skupiny NEXTCLINICS Czech a.s.

 

Samozřejmě budeme rádi, pokud nám svými připomínkami a doporučeními pomůžete zlepšit nejen vám předkládanou laboratorní příručku, ale především celou naší další činnost pro vás.

 

Management laboratoře                                                                                                                                  1.6.2018

 

MUDr. František Musil (Vedoucí laboratoře)

RNDr.. Marcela Svobodová (Manažerka jakosti)

Ing. Jan Brůha (Manažer informačních technologií)