C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

Přehled metodik prováděných v režimu STATIM – viz  Metody v režimu STATIM

 

Obecné pokyny

1.     Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy.

V lůžkových zařízeních u nemocných:

§  právě přijatých v těžkém stavu

§  u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu

§  napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách intenzívní péče)

§  před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné biochemické vyšetření.

§  v ostatních případech dle indikace ošetřujícího lékaře

 

V ambulantní složce u nemocných:

§  v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného

§  pokud ošetřující lékař zjistí závažný biochemický nález, je povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení

2.     Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do laboratoře neprodleně po odběru.

3.     Po přejímce biologického materiálu a žádanky pověřený pracovník laboratoře neprodleně zahájí požadované analýzy.

4.     Výsledky urgentních vyšetření se sdělují telefonicky pouze zdravotnickému personálu a vydávají se v podobě výsledkového listu ihned po lékařské kontrole.

 

Specifické podmínky laboratoře

§  Příjem materiálu na urgentní statimová vyšetření probíhá pondělí až pátek:

1.      Centrální laboratoř - Nádražní ulice 840, Klatovy 7:00 až 20:00 hodin.

2.      Odběrová místnost - U Nemocnice 306, 344 01 Domažlice 7:00 až 12:00 hodin.

§  Mimo uvedenou provozní dobu lze lékařem indikovaná akutní neodkladná laboratorní vyšetření konzultovat na tel. 603 203 366.

§  Akutní vyšetření mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů a jejich výsledky se telefonicky hlásí. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné.

§  Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané jednotlivé požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem.

§  Kromě uvedených akutně prováděných statimových vyšetření lze po dohodě provést také další vyšetření, která se ve statimovém režimu neprovádějí a jejichž stanovení v danou chvíli zásadně ovlivní péči o daného pacienta.

§  Požadavky na statimová vyšetření doplněná telefonickou indikací lékaře či sestry jsou považovaná za urgentní.

§  Je-li potřebné, indikující lékař může danou situaci konzultovat s  lékařem nebo vysokoškolským pracovníkem laboratoře.

§  Laboratoř přesně dokumentuje časové relace - příjem materiálu do laboratoře, konzultace s indikujícím lékařem (sestrou), provedení jednotlivých analýz a nahlášení výsledků.

 

A.    Telefonování statimových a kritických laboratorních výsledků

1.     Výsledky statimových vyšetření a výsledky během odpolední služby se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. Pracovník laboratoře do LIS zaznamenává, komu a kdy byl výsledek ohlášen.

2.     Kritické výsledky se telefonují podle seznamu kritických hodnot podléhajících hlášení.

Současně se provede záznam do LIS – viz  Hlášení kritických výsledků

3.     Hlášení výsledků hCG a těhotenského skríninku se provádí pouze ordinujícímu lékaři či sestře a zaznamenává se do LIS a SLP.

4.     Hlášení ostatních výsledků se zaznamenávají v LIS.

5.     Po skončení dne jsou všechny nahlášené výsledky vytištěny z LIS a uloženy s podpisem laborantky.

6.     Během hlášení se požaduje zpětná hlasová konfirmace hlášených hodnot.

7.    Obecně, pokud není předem dohodnuté heslo pro komunikaci, považuje se za dostatečnou identifikaci ZZ kombinace: zvolené telefonické číslo + potvrzené RČ a jméno pacienta + potvrzené datum odběru biologického materiálu + event. osobní znalost lékaře či zdravotní sestry.

 

Veškeré případy vybočující z výše uvedených schémat řeší ad hoc VŠ pracovník.

 

Pořadí provedení jednotlivých metod při jejich souběhu většího počtu statimových vyšetření

1.       Glykémie

2.       Troponin

3.       Natrium, kalium, chloridy v séru

4.       Další vyšetření s možností provedení na automatickém biochemickém či imunochemickém analyzátoru

5.       INR, APTT, D-Dimery

6.       Krevní obraz (přístrojový)

7.       Moč – toxikologie (pořadí dle klinické situace pacienta)

8.       Moč chemicky a mikroskopicky

9.       Ostatní vyšetření

 

Tento přehled je závazný, přesto však personál laboratoře vždy posoudí konkrétní situaci a na základě svých zkušeností a okolností může pořadí provedených metodik pozměnit nebo dle potřeby konzultovat další postup s VŠ pracovníkem.

 

 

.