C-10 Nezbytné operace se vzorky s ohledem na jejich stabilitu pro daný analytický postup

Transport primárních vzorků do laboratoře zajišťován:

1.     Svozem biologického materiálu DZS Nýrsko, Horažďovice a Sušice

2.     Vlastním svozovým vozidlem

3.     Jednotlivými lékaři

4.     Jednotlivými pacienty

5.     Poštou či jinou transportní službou

 

Transport biologického materiálu:

§  Je organizován svozovou službou s ohledem na dodržení časových limitů pro stabilitu jednotlivých analyty.

§  Biologický materiál je během transportu uložen společně s dokumentací v uzavíratelných plastových temperovaných  termoboxech při teplotě (a) 15-25 C0 nebo (b) 2-8 C0.

o    (a) – hematologie a koagulace, biochemie, sérologie, kultivace (kormě moči)

o    (b) – moč na kultivaci, M+S

 

V laboratoři je dovezený materiál tříděn tak:

§  Materiál pro biochemická, imunochemická, hematologická, sérologická, mikrobiologická a molekulárně biologická vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další předanalytické úpravy (centrifugace krve, alkalizace-acidifikace moče, atd.) nebo analýzy.

§  Materiál určený pro smluvní laboratoře je po zpracování uskladněn podle konkrétních požadavků preanalytické fáze do doby transportu.

 

Doporučená doba pro optimální zpracování některých druhů biologického materiálu

Pokud do uvedené doby dojde k separaci séra (plazmy) od krevních elementů (metody *), je interval prodloužen.

Krevní nátěr, diferenciální rozpočet

5 hodin*)

PT (Quickův čas)

6 hodin

APTT (pacienti s terapií heparinem)

1 hodinu

APTT (pacienti bez terapie heparinem)

4 hodiny

D Dimery (plazma)

4 hodiny

Fibrinogen (plazma)

4 hodiny

Glukóza (sérum)

2 hodiny *)

Glukóza (plazma + stabilizátor NaF)

4 hodiny *)

Draslík (sérum)

3 hodiny *)

Močový sediment

2 hodiny

 

Po uplynutí doporučeného časového intervalu laboratoř vyšetření (viz tabulka) provede, na výsledkový list je však uvedena v případě potřeby informace o překročení doporučené doby ke zpracování a je doporučen případný odběr nového vzorku.

 

Poznámka ke zpracování vzorků na krevní obraz:

§   Doba stanovení je optimálně dle doporučení ČHS do 5 hodin od odběru při dodržení skladovací a transportní teploty 15-25 0C.

§   U vzorků zpracovaných do 24-hodinového maximálního limitu provedeme stanovení krevního obrazu i s případným diferenciálním počtem, pokud nejsou již rozpadlé krevní elementy. Indikující lékař je s tímto seznámen v rámci lékařské kontroly poznámkou na výsledkovém listu: „Od odběru vzorku do zpracování uplynula doba delší než 5 hodin, která je dle doporučení ČHS optimální pro správnou interpretaci parametrů krevního obrazu.“ 

§   Vzorky s intervalem delším než 24 hodin od odběru do příjmu do laboratoře budou odmítnuty. Výsledky budou nahrazeny textem „Viz. poznámka“. Současně na výsledkovém listu bude v rámci lékařské kontroly přidána poznámka: „Vzorek odmítnut - od odběru do zpracování by uplynula doba delší než 24 hodin, pozdní zpracování nezajišťuje správnou interpretaci parametrů krevního obrazu.“ 

§   Vzorky s fibrinovými vlákny nebo evidentně sražené nejsou zpracovány.

 

Zdroj:

1.     Doporučení české hematologické společnosti (www.hematology.cz)

2.     Doporučení České společnosti klinické hematologie (www.cskb.cz)

 

Poznámka k odběru a transportu vzorků moči na kultivaci:

§  Moč transportovat do laboratoře do 2 hodin po odběru. V případě, že není možný rychlý transport skladujte odebranou moč při chadničkové teplotě 4 C (nemrazit) a odešlete do laboratoře nejpozději do 24 hodin po odběru.

§  Moč nikdy neskladujte při pokojové teplotě - dochází k pomnožení bakterií v moči a hrubému zkreslení výsledku kultivace.

§  Pokud nelze zabezpečit odvoz materiálu do dvou hodin po odběru, či nemáte-li k dispozici chladničku pro skladování doporučujeme odběr na některý z komerčně dodávaných „urikultů“

§  Odebraný urikult ponechte před transportem při pokojové teplotě. V jiných případech uricult používat nedoporučujeme vzhledem k menší přesnosti této metody odběru.

 

Zdroj:

1.     http://www.klaudianovanemocnice.cz/assets/File.ashx?id_org=427004&id_dokumenty=1666

 

Související dokumenty:

 LPC-04 Ústní požadavky na vyšetření

 LPC-12 Informace k dopravě vzorků

 LPC-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků

 LPD-01 Příjem žádanek a vzorků

 LPD-02 Kriteria přijetí a odmítnutí vzorků

 LPD-03 Postupy při nesprávné identifikaci

 

.