C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

 

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve

Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb. a následných novelizacích, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče .

 

Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

 

§         Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční.

 

§         Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku. 

 

§         Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny.

 

§         Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do plastových obalů nebo do stojánku tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.

 

Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.

 

 

.