E-02 Informace o formách vydávání výsledků

 

A.    Tištěnésvozem, poštou, osobní odběr

 

B.    Elektronicky 

1)     Přenos laboratorních výsledků elektronickou formou pomocí internetu s přímou inkorporací do ambulantních informačních systémů (Medicus, PC doktor, Praktik, Akord, Amicus a další s datovým standardem MZ ČR).

2)     Komplexní zabezpečený elektronický přístup k laboratorním výsledkům pacientů konkrétního lékaře (přístupové jméno + heslo) prostřednictvím s možností jejich prohlížení a tisku již po jejich odsouhlasení lékařem v laboratoři.

3)     Při požadavku pacienta na konkrétní mailovou adresu (uvedeno na žádance + podpis pacienta) – pouze heslem zabezpečený soubor.

 

C.    Vydávání výsledkových listů pacientům (viz. Vydávání výsledků přímo pacientům)

 

D.    Telefonicky

1.     Dle možností pouze prostřednictvím pracovnic Call centra (800 44 22 11) s monitorovaným provozem a komunikací s identifikací volajícího (ZZ, pacient) přiděleným komunikačním PIN.

2.     Laboratorní výsledky lze sdělit telefonicky pracovníky laboratoře pouze při zachování ochrany osobních údajů:

a)     Pacientovi pouze na základě předem domluveného hesla pro komunikaci – číslo vzorku.

b)    Zdravotnickému zařízení (lékař, sestra) – pouze VŠ pracovník laboratoře. Pokud není předem dohodnutý PIN pro komunikaci, považuje se za dostatečnou identifikaci ZZ kombinace: osobní poznání volaného + zvolené telefonické číslo + potvrzené RČ a jméno pacienta + potvrzené datum odběru biologického materiálu.

3.     Ve výjimečných případech (urgentní stavy, potřeba výsledků pro další zdravotnickou péči apod.) posoudí stav vedoucí VŠ pracovník laboratoře a rozhodne dle dané konkrétní situace s tím, že důvody pro takovéto předání výsledků budou zdokumentovány v SLP.

4.     Veterinární výsledky lze sdělovat bez omezení.

5.     Během hlášení se požaduje zpětná hlasová konfirmace hlášených hodnot, u laiků jejich písemné zaznamenání.

 

E.    Telefonování statimových a kritických laboratorních výsledků – ověření telefonním číslem.

1.     Výsledky statimových vyšetření a výsledky během odpolední služby se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. Pracovník laboratoře do LIS zaznamenává, komu a kdy byl výsledek ohlášen.

2.     Kritické výsledky se telefonují podle seznamu kritických hodnot podléhajících hlášení.

Současně se provede záznam do LIS – viz  Hlášení kritických výsledků

3.     Hlášení výsledků hCG a těhotenského skríninku se provádí pouze ordinujícímu lékaři či sestře a zaznamenává se do LIS a SLP.

4.     Hlášení ostatních výsledků se zaznamenávají v LIS.

5.     Po skončení dne jsou všechny nahlášené výsledky vytištěny z LIS a uloženy s podpisem laborantky.

6.     Během hlášení se požaduje zpětná hlasová konfirmace hlášených hodnot.

7.    Obecně, pokud není předem dohodnuté heslo pro komunikaci, považuje se za dostatečnou identifikaci ZZ kombinace: zvolené telefonické číslo + potvrzené RČ a jméno pacienta + potvrzené datum odběru biologického materiálu + event. osobní znalost lékaře či zdravotní sestry.

 

Veškeré případy vybočující z výše uvedených schémat řeší ad hoc VŠ pracovník.