E-04 Vydávání laboratorních výsledků přímo pacientům

 

Na základě požadavků Zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů a specifického charakteru zdravotnických informací budou v Laboratoři Klatovy, Nádražní společnosti NL - BioLAB s.r.o. vydávány laboratorní výsledky takto:

 

1.       Pacientům pouze po předložení těchto dokladů - průkaz pojištěnce + doklad s fotografií prokazující totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas apod.).

2.       U dětí do 18 let jejich zákonnému zástupci po předložení těchto dokladů - průkaz pojištěnce dítěte + doklad s fotografií prokazující totožnost jeho zákonného zástupce (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas).      

3.       Pověřené osobě - pokud nejsou laboratorní výsledky vyzvedávány osobně, ale pověřenou osobou, musí dotyčný prokázat svojí oprávněnost k převzetí výsledkového protokolu plnou mocí podepsanou pověřující osobou + prokázat svoji totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas).

Laboratorní pracovník vydávající výsledkový protokol zkontroluje plnou moc a její kopii archivuje.

4.       Telefonicky - LPE-02 Informace o formách vydávání výsledků

5.       Elektronicky  LPE-02 Informace o formách vydávání výsledků

6.       Poštou – pouze po předchozí domluvě s udáním doručovací adresy

 

Výjimky z uvedených zásad může provést v konkrétní situaci (nebezpečí prodlení, dohoda s ošetřujícím lékařem apod.) pouze vedoucí lékař laboratoře nebo jím určený VŠ pracovník.