E-06 Změny výsledků a nálezů

 

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených písemně nebo laboratorním informačním systémem LIS se týkají:

 

A. Oprava identifikace pacienta

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkového listu).

§         Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém LIS nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně).

§         Pod pojem oprava identifikace nepatří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci, oprava interpunkce.

§         Vedoucí laboratoře pověřuje ve spolupráci s vedoucím LIS osoby, které jsou oprávněny provádět opravy a změny identifikace pacienta v databázi LIS.

§         Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo  v rámci oprav databáze.

 

Poznámka:

Každý záznam pořízený editorem u identifikace se trvale drží v databázi, ale nastavení LIS neumožňuje jeho tisk.

 

B. Oprava výsledkové části

1.       Písemné výsledky

Při opravě analytických výsledků postupuje příslušný pracovník takto:

§         Původní výsledek se přeškrtne rovnou čarou tak, aby byl původní údaj čitelný.

§         Vedle se uvede správný údaj a pracovník připojí svůj podpis nebo parafu.

Opravu konečných výsledků provádí oprávněný pracovník takto:

§         Původní výsledek se přeškrtne rovnou čarou tak, aby byl původní údaj čitelný.

§         Vedle se uvede správný údaj a pracovník připojí svůj podpis nebo parafu.

2.       Výsledky v LIS

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly po VŠ kontrole odeslány nebo vytištěny.

 

Opravu výsledku provádí pouze VŠ pracovník s příslušnými přístupovými právy. O každé změně výsledku se provede záznam do LIS.

§          Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům!

§          Opravu provádí oprávněný pracovník s příslušnými přístupovými právy

§          O každé změně výsledku se provede záznam v LIS.

§          Dokumentovanou opravu lze provést u již uzavřených a vytištěných nálezů.

 

       Postup:

§          LIS à na liště Servis à H-DB manager

§          Vybereme parametr ke změně

§          Změnu popíšeme a uložíme

§          Vytištění opravených nálezů s komentářem popisující provedené změny, datum a jméno pracovníka, který změnu provedl