E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku výsledků (je vytištěn na každém výsledkovém listu).

 

TAT (turn-around-time) je čas od přijetí biologického materiálu do laboratoře do vydání výsledku (telefon, tisk, el.přenos).

 

Doba odezvy (TAT) a její sledování

1.       Podrobnější časové údaje a průměrná doba odezvy u jednotlivých laboratorních vyšetření je uvedena v Laboratorní příručce a je pravidelně jednou ročně revidována.

2.       Dobu odezvy u konkrétních laboratorních vyšetření lze sledovat vytvořením statistické sestavy v programu LIS. Tato sestava je vytvořena minimálně jednou ročně a slouží jako podklad pro Přezkoumávání systému managementu.

3.       V případě, že laboratorní vyšetření není v den požadavku provedeno, je lékař informován na vydaném výsledkovém listu poznámkou „dodáme později“, u mikrobiologických požadavků „materiál přijat“.

4.       V případě, že doba odezvy u konkrétního laboratorního vyšetření přesáhne předpokládanou dobu odezvy a mohlo by dojít k ohrožení zdraví či života pacienta, je o tom příslušný lékař informován (telefonicky, mail, SMS). Vše je dokumentováno v LIS.

 

.