D-01 Příjem žádanek a vzorků

Zásady příjmu vzorků a žádanek dle způsobu jejich dopravy do laboratoře

1)       Svozová služba

§          Řidič nebo jiný člen posádky vozu se identifikuje přijímacímu personálu laboratoře svým jménem a oprávněním k transportu biologického materiálu.

§          Všechny žádanky a odběrové nádobky jsou dle pacientů zkompletovány a předány určené pracovnici laboratoře. Sporné nebo odmítnuté vzorky jsou zdůvodněny a zdokumentovány.

2)       Pacient nebo jiný občan

§          Všechny žádanky a odběrové nádobky jsou dle pacientů zkompletovány a předány určené pracovnici laboratoře. Sporné nebo odmítnuté vzorky jsou zdůvodněny a zdokumentovány.

3)       Pošta, PPL apod.

§          Všechny žádanky a odběrové nádobky jsou dle pacientů zkompletovány a předány určené pracovnici laboratoře. Sporné nebo odmítnuté vzorky jsou zdůvodněny a zdokumentovány.

 

Identifikace pacienta na biologickém materiálu

§         Nezbytnou identifikaci odběrové nádobky s biologickým materiálem před přidělením laboratorního čísla (kódu) a vytištěním příslušného čárového kódu tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále).  LPC-02 Požadavkové listy (žádanky)

§         Přidělené laboratorní číslo je ve tvaru RRTTDB001, kde RR je poslední dvojčíslí aktuálního roku, TT pořadové číslo týdne v daném roce, D pořadové číslo dne v týdnu (pondělí=1 až neděle=7), B je kód pracoviště, poslední trojčíslí je pořadové číslo vzorku v daném dni 1 až 999.

§         Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně).

§         Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající lékař je povinen srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.

§         Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí.

 LPD-02 Kriteria přijetí a odmítnutí vzorků

 

 

.