D-01 Příjem žádanek a vzorků

Zásady příjmu vzorků a žádanek dle způsobu jejich dopravy do laboratoře:

1)       Svozová služba

§   Řidič nebo jiný člen posádky vozu se identifikuje přijímacímu personálu laboratoře svým jménem a oprávněním k transportu biologického materiálu.

§   Všechny žádanky a odběrové nádobky jsou dle pacientů zkompletovány a předány určené pracovnici laboratoře. Sporné nebo odmítnuté vzorky jsou zdůvodněny a zdokumentovány.

2)       Pacient nebo jiný občan

§   Všechny žádanky a odběrové nádobky jsou dle pacientů zkompletovány a předány určené pracovnici laboratoře. Sporné nebo odmítnuté vzorky jsou zdůvodněny a zdokumentovány.

3)       Pošta, PPL apod.

§   Všechny žádanky a odběrové nádobky jsou dle pacientů zkompletovány a předány určené pracovnici laboratoře. Sporné nebo odmítnuté vzorky jsou zdůvodněny a zdokumentovány.

 

Identifikace pacienta na biologickém materiálu

§  Nezbytnou identifikaci odběrové nádobky s biologickým materiálem před přidělením laboratorního čísla (kódu) a vytištěním příslušného čárového kódu tvoří nejméně jméno a příjmení pacienta, číslo pojištěnce (rodné číslo) a datum odběru, jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále).  LPC-02 Požadavkové listy (žádanky)

§  U každého pacienta se provede příjem žádanky systémem SELMA a je přiděleno jedinečný čárový kód, který je nalepen na žádanku a všechny odběrové nádoby daného pacienta.

§  Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně).

§  Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající lékař je povinen srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.

§  Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí, pokud se situace s lékařem či sestrou jednoznačně nevysvětlí.  LPD-02 Kriteria přijetí a odmítnutí vzorků

 

 

.