C-02 Požadavkové listy (žádanky)

 

Základním požadavkovým listem je formulář žádanky laboratoře formátu A4.

 

Žádanku vzhledem k jejímu dalšímu elektronickému zpracování je nutno vyplňovat ve všech kolonkách čitelným hůlkovým písmem.

 

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance):

§  Kód pojišťovny pojištěnce (pacienta)

§  Číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců)

§  Datum narození, když není jednoznačně určeno číslem pojištěnce

§  Příjmení, jméno a tituly pacienta

§  Základní a další diagnózy pacienta

§  Datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky)

§  Identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje – zdravotnické zařízení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje zřejmé z razítka

§  Zřetelné vyznačení požadovaných vyšetření (vázaná k dodanému biologickému materiálu)

§  Kopie informovaného souhlasu (IS) u molekulárně genetických vyšetření dle doporučení SLG. Pokud není IS dodán, laboratoř předpokládá, že je založen v dokumentaci indikujícího lékaře. Vyizolovaná DNA je po vyšetření a vydání výsledku znehodnocena.

§  Datum a čas transportu vzorku

§  Kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky)

§  Urgentnost dodání výsledku (požadavek se vyznačí v kolonce STATIM)

§  Vyznačení způsobu sdělení výsledku

§  Identifikace osoby provádějící odběr (podpis)

§  U samoplátců počet požadovaných vyšetření a souhlasný podpis pacienta

§  Pro výpočty (clearance, odpady apod.) je nutno zadat potřebné údaje - objem a čas sběru, hmotnost a výšku

§  Vyznačit typ materiálu – sérum, punktát, likvor, moč aj.

 

Nepovinné, fakultativní údaje

§  Pro laboratoř lze uvést doplňující klinické informace týkající se pacienta a vyšetření (pro interpretační účely), popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován (např.: s manžetou - bez manžety, vleže - vsedě, s blíže specifikovanou zátěží atd.) a další informace. V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně. 

§  Kromě základního formuláře se připouští použití formulář VZP 06 podle platné metodiky VZP nebo výměnný list či jinou žádanku (např.SEVT apod.), které musí obsahovat veškeré potřebné údaje.

§  Nevyžaduje se kopie požadavkového listu, laboratoř skladuje požadavkové listy po předepsanou dobu pěti let.

 

Přílohy

1.     Postup při odmítnutí vzorku viz dokument  LPD-02 Kriteria přijetí a odmítnutí vzorků.

2.     Postup při nesprávné identifikaci viz dokument  LPD-03 Postupy při nesprávné identifikaci.

3.     Žádanka na laboratorní vyšetření a na skrínink VVV + informovaný souhlas s molekulárně genetickým vyšetřením – viz www.biolab-kt.cz .

.